Print This Post

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch công tác 2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn đăng ký đến ngày 01/08/2018. Link đăng ký online đã đóng.

Thời gian:     Ngày 10 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:      Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình Hội nghị:

  • Thông tin chung về hoạt động của Quỹ. Thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ
  • Một số kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2017
  • Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tài trợ và triển khai chương trình Nghiên cứu cơ bản
  • Giới thiệu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín lĩnh vực KHXH&NV ban hành năm 2017
    (Theo Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017)
  • Giới thiệu chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
    (Theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014)
  • Trao đổi, thảo luận