Print This Post

Thông báo tình hình cấp kinh phí tài trợ, hỗ trợ và kinh phí quản lý điều hành (Quý 4/2020)

1. Kinh phí tài trợ, hỗ trợ

Tình hình cấp kinh phí các đề tài, hoạt động KH&CN do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ tháng 1-4/2020  và quý 2-3/2020 được thông báo vào đầu tháng 5/2020 (https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tinh-hinh-cap-kinh-phi-doi-voi-cac-de-tai-do-quy-tai-tro/) và cuối tháng 6/2020 (https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tinh-hinh-cap-kinh-phi-doi-voi-cac-de-tai-do-quy-tai-tro-quy-2-3-2020/).

Trung tuần 12 tháng năm 2020, Quỹ tiếp nhận kinh phí đợt tiếp theo của năm 2020. Đối với kinh phí nhận đợt này, CQĐH Quỹ đang thực hiện cấp kinh phí đối với các chương trình tài trợ, hỗ trợ, cụ thể như sau.

– Các đề tài NCCB trong KHTN&KT: kinh phí sau đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài thực hiện từ 2016-2017; kinh phí định kỳ lần thứ 2, 3 đối với đề tài thực nghiệm thực hiện từ 2017-2019; và cấp nốt kinh phí lần đầu đối với các đề tài lý thuyết đã ký hợp đồng năm 2020 (đề tài thu hồ sơ đợt 2 năm 2019).

– Các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHXH&NV: kinh phí sau đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài thực hiện từ 2016, 2017; kinh phí định kỳ đợt 2 đối với đề tài thực hiện từ 2018, 2019 sau đánh giá định kỳ và kinh phí lần đầu đối với các đề tài đã ký hợp đồng năm 2020 (Danh mục hồ sơ đã phê duyệt tài trợ đợt 1 năm 2020).

– Các nhiệm vụ KH&CN đột xuất (kinh phí lần đầu và định kỳ, cuối kỳ); tiềm năng, nghiên cứu ứng dụng và các đề tài thuộc chương trình hợp tác quốc tế (kinh phí định kỳ và cuối kỳ).

– Các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia (quyết định hỗ trợ năm 2019, 2020).

Chương trình tài trợ Số lượng nhiệm vụ, hoạt động Kinh phí cấp (tỷ đồng)
Nghiên cứu cơ bản trong KHTN 343 67,0
Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV 122 33,2
Nhiệm vụ đột xuất, tiềm năng, HTQT 47 14,9
Hoạt động nâng cao năng lực KH&CN 25 1,3
Tổng 116,4

Hiện do nguồn kinh phí cấp cho Quỹ chưa đủ so với nhu cầu cho các đề tài đang triển khai thực hiện, nên việc cấp kinh phí cho một số nhóm đề tài sẽ chậm hơn so với kế hoạch. Cụ thể như sau.

– Các đề tài NCCB trong KHTN&KT: cấp kinh phí sau đánh giá đánh giá định kỳ lần 2, 3 đối với đề tài lý thuyết đánh giá đến quý 3/2020, đề tài đánh giá trong quý 4; kinh phí lần đầu danh mục phê duyệt tài trợ hồ sơ năm 2020 (đã ký hợp đồng thực hiện).

– Các đề tài NCCB trong KHXH&NV năm 2020 đợt 2 (đang ký hợp đồng); đề tài ứng dụng năm 2020 (đang trình phê duyệt danh mục); tài trợ sau tiến sỹ nhận hồ sơ tháng 8/2020 (đã phê duyệt danh mục thực hiện).

CQĐH Quỹ dự kiến sẽ cấp kinh phí ngay sau khi nhận được kinh phí hoạt động của năm 2021.

2. Kinh phí hoạt động – quản lý điều hành

Vào cuối tháng 12/2020, Quỹ mới nhận được kinh phí hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 (Do KP duy trì hoạt động năm 2020 Bộ KHCN phải báo cáo và xin ý kiến Chính phủ nên bị chậm kinh phí). CQĐH Quỹ đã và đang thực hiện thanh toán kinh phí đánh giá khoa học năm 2020 (bao gồm kinh phí họp, phiếu nhận xét, đánh giá phản biện) tới các thành viên HĐKH, các chuyên gia phản biện.

Do kinh phí hoạt động được cấp vào cuối năm, CQĐH Quỹ chưa thanh toán kinh phí đánh giá khoa học ngay sau họp đánh giá như các năm trước, kính mong các thành viên HĐKH, chuyên gia đánh giá thông cảm và chia sẻ với Quỹ.

***

Năm 2019-2020, các cơ quan quản lý thực hiện đánh giá, xem xét mô hình hoạt động của Quỹ. Cụ thể, tháng 3-8/2019, đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc về hoạt động của Quỹ (https://quochoi.vn/uybantaichinhngansach/giamsat/Pages/giam-sat.aspx?ItemID=155, https://quochoi.vn/uybantaichinhngansach/giamsat/Pages/giam-sat.aspx?ItemID=181). Năm 2020, Bộ KH&CN đã xây dựng và trình Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ, sửa đổi Nghị định 23/2014/NĐ-CP về điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ. Hiện nay dự thảo nghị định đang xin ý kiến các thành viên chính phủ để xem xét ban hành (CQĐH Quỹ sẽ thông tin chi tiết hơn về xây dựng dự thảo Nghị định trong các tin tiếp theo).

Do mô hình hoạt động của Quỹ đang được xem xét, cân nhắc và do khó khăn về nguồn NSNN, kinh phí tài trợ, hỗ trợ và kinh phí quản lý điều hành cấp cho Quỹ chưa đủ so với quy mô và tiến độ tài trợ, hỗ trợ đang thực hiện. Hy vọng năm 2021, hoạt động của Quỹ sẽ được các cơ quan quản lý quan tâm, tạo điều kiện, được bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của Chình phủ và Bộ KH&CN giao cho Quỹ. CQĐH Quỹ sẽ tiếp tục thông báo các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2021 khi được phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện.

CQĐH Quỹ kính thông báo để các chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì được biết để chủ động kế hoạch triển khai, thực hiện.

Tin: (Phan Thị Minh Nguyệt – Phòng Tài chính – Kế toán)