Print This Post

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB do Quỹ phê duyệt tài trợ năm 2022

Ngày 26 tháng 06 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí 190 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật 83 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phê duyệt tài trợ năm 2022.

Tổng kinh phí tài trợ đợt này là 244,533 tỷ đồng. Kinh phí do Quỹ tài trợ đối với đề tài nghiên cứu cơ bản tập trung vào các mục công lao động, chi phí vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu và các hoạt động của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học, phân tích mẫu). Kinh phí trung bình của các đề tài thực nghiệm nói chung cao hơn các đề tài lý thuyết do nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm, chi phí thực địa, thuê ngoài và phân tích mẫu.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ trước ngày 15/7/2023. Thời gian ký hợp đồng thực hiện đề tài dự kiến ngày 01/8/2023.

Quỹ sẽ triển khai ký điện tử đối với các Hợp đồng thực hiện đề tài NCCB được tài trợ đợt này (tham khảo thông tin tại đây). Theo đó, việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng sẽ được thực hiện theo phương thức trực tuyến. Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện ký, đóng dấu số trên hợp đồng, gửi tới Quỹ trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến thay cho việc gửi hồ sơ bản giấy.

Đề nghị các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị chữ ký và dấu số để việc ký hợp đồng các đề tài được triển khai thuận lợi, theo đúng tiến độ.

Tin: Phòng KHTN&KT, KHXH&NV