Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB do Quỹ tài trợ năm 2018-đợt 2

Ngày 18/3/2019, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí 159 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2018 – đợt 2.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng qua email ngày 20/3/2019 và qua đường bưu điện trước ngày 22/3/2019. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và các hồ sơ theo yêu cầu, gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn trong thông báo.

Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 4/2019. Quỹ dự kiến cấp kinh phí đợt 1 tới các đề tài ngay sau khi ký hợp đồng.

+100%- 🖶 In

Bài viết liên quan