Print This Post

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB do Quỹ tài trợ năm 2018-đợt 1

Ngày 09/11/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí 146 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2018 – đợt 1.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng trước ngày 15/11/2018. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và các hồ sơ theo yêu cầu, gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn trong thông báo.

Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 12/2018.

Quỹ ưu tiên cấp kinh phí cho các đề tài hoàn thiện chỉnh sửa hồ sơ và ký hợp đồng trước tháng 12/2018. Các đề tài ký hợp đồng trong tháng 12/2018 sẽ được cấp kinh phí dự kiến vào tháng 1/2019.