CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY, BẢO LÃNH VỐN VAY

Chương trình đã tạm dừng thực hiện

 

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY

Thông tư 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 về quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia: https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2017/08/142016tt-bkhcn.rar.

Hỗ trợ tài chính (cho vay với lãi suất ưu đãi) đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống do tổ chức và cá nhân đề xuất.

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH VỐN VAY

Bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả