CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY VỐN

Theo Quy định số 28/QĐ-HĐQLQ ngày 05/10/2011 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia triển khai chương trình cho vay vốn để thực hiện các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội do các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất.

1. Mục tiêu: Hỗ trợ tài chính (cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp ) cho các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ để ứng dụng kết quả nghiên cứu được tạo ra trong nước, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

2. Đối tượng được vay vốn: Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân có đăng ký hoạt động kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Phạm vi :
3.1. Dự án ứng dụng  ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển được tạo ra trong nước, dự án đổi mới công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao.
3.2. Mức cho vay một dự án tối đa là 70% tổng mức đầu tư của dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng.
3.3.Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 36 tháng.

4. Hồ sơ vay vốn:

4.1  Hồ sơ đề nghị vay vốn theo mẫu “Hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn” gồm:
a)      Đơn đề nghị vay vốn (theo Phụ lục 01 – VV)
b)      Thông tin về chủ đầu tư (mẫu 01).
c)      Dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d)     Hồ sơ chứng minh điều kiện pháp lý của bên vay vốn (nộp bản gốc hoặc sao công chứng).
e)      Hồ sơ chứng minh điều kiện pháp lý của dự án.
f)        Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư.
g)      Hồ sơ chứng minh hiệu quả và khả năng thu hồi vốn của dự án .
h)      Hồ sơ đảm bảo tiền vay.
i)        Tài liệu bổ sung khác (nếu có).

Trước khi đến nộp hồ sơ, Chủ đầu tư lập phiếu khai hồ sơ theo mẫu (Phiếu khai hồ sơ) – 02 bản. Ghi đầy đủ các tài liệu giao nộp và sắp xếp tài liệu theo thứ tự nêu tại mẫu (Hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn) của Quỹ để đối chiếu và giao nhận.

4.2. Hồ sơ hợp lệ để được xem xét vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia dưới hai dạng: hồ sơ in trên giấy (01 bộ hồ sơ gốc có đầy đủ chữ ký, ghi rõ chức danh và đóng dấu) và bản điện tử (lưu trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu như CD, DVD, USB (file word, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, Unicode), bên ngoài ghi rõ tên chủ đầu tư và đơn vị thực hiện.
4.3. Quy định về hồ sơ đăng ký, nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và quy trình tổ chức thực hiện được nêu tại Quy định về việc cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-HĐQLQ ngày 05/10/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.