NHIỆM VỤ KH&CN ĐỘT XUẤT TIỀM NĂNG

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỘT XUẤT TIỀM NĂNG

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thực hiện tài trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có thể có tính rủi ro.