Thông báo tài trợ đề tài hợp tác song phương Việt Bỉ năm 2017

1. Giới thiệu
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO) đã ký kết thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ.

Thời gian thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình này là 02 (hai) hoặc 03 (ba) năm.Thuyết minh đề cương nghiên cứu cần thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự cần thiết và hiệu quả đối với cả phía Việt Nam và phía Bỉ.

2. Phạm vi tài trợ
Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.

3. Kinh phí tài trợ
Mỗi bên (NAFOSTED/FWO) sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình này. Kinh phí dự toán đối với các đề tài phía Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Đăng ký hồ sơ đề tài
Các nhà khoa học của từng bên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học ở nước mình. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ.Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký có thể tìm thấy trên trang Web của FWO (www.fwo.be).

Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:

– Đơn đăng kí đề tài (Mẫu F1, F1e – Khai trực tiếp trên hệ thống online)

– Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu F2, F2e). Tải tại đây.

– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu F3, F3e – Khai trực tiếp trên hệ thống online)

Cách thức nộp hồ sơ:
a/ Bản điện tử nộp trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của NAFOSTED. Xem Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS tại đây. Hệ thống sẽ sẵn sàng cho việc đăng ký đề tài từ ngày 20/3/2017.

b/ Bản in (trong đó đơn đăng ký và lý lịch khoa học xuất từ hệ thống OMS) gửi tới Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia theo địa chỉ:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia – Số 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ năm 2017).

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 1/6/2017 (Thứ Năm)

5. Đánh giá xét chọn đề tài
Các đề tài được tài trợ là các đề tài đáp ứng các đòi hỏi về chất lượng khoa học cũng như các yêu cầu cụ thể theo quy định hiện hành của Quỹ NAFOSTED và Quỹ FWO.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

– Sự phù hợp (nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học được hai Quỹ tài trợ);

– Tính mới và sáng tạo;

– Mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu rõ ràng, cụ thể;

– Phương pháp nghiên cứu hợp lý, hiện đại;

– Tính khả thi;

– Năng lực khoa học và thành tích nghiên cứu (tầm quốc tế) của nhóm nghiên cứu;

– Sự cần thiết hợp tác/phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu của Việt Nam và Bỉ;

– Tính hợp lý của kinh phí nghiên cứu đề nghị được tài trợ.

Đề tài được đánh giá bởi hội đồng khoa học do NAFOSTED và FWO chỉ định cùng với việc xem xét ý kiến nhận xét của các chuyên gia phản biện độc lập.

6. Tiến độ thực hiện dự kiến
– Ngày 6/3/2017 – 1/6/2017: Thông báo tài trợ và tiếp nhận hồ sơ

-​Tháng 6-10/2017: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và mời chuyên gia phản biện.

-​Tháng 10-11/2017: Họp HĐKH hỗn hợp đánh giá hồ sơ.

-​Tháng 12/2017: Rà soát kinh phí đề tài.

-​Tháng 1-2/2018: Ký hợp đồng tài trợ.

Tham khảo Guide for applicant tại đây. Thông tin về chương trình tài trợ này từ phía FWO có thể được tham khảo trên trang web của Quỹ Khoa học Flanders (www.fwo.be).

Tác giả bài viết: HuyenTT

Nguồn tin: nafosted