Ban Kiểm soát Quỹ

Ban kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Thành viên Ban kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ là 5 năm.

Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
  2. Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;
  3. Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

 

BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Nguyễn Hữu Quân
Phó Chánh Thanh tra, Bộ KH&CN  – Trưởng Ban Kiểm soát
E-mail: nghquan@most.gov.vn 

Đào Thị Minh Nguyệt
Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ KH&CN – Ủy viên
Email: nguyetdaominh@most.gov.vn
Phạm Hồng Loan
Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN – Ủy viên