Danh sách Hội đồng khoa học ngành Cơ học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CƠ HỌC – KỸ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng 1975 Chủ tịch Cơ học hệ nhiều vật Trường Đại học Việt Đức
2 GS.TS Phạm Chí Vĩnh 1956 Phó Chủ tịch Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
3 PGS.TS Vũ Văn Trường 1983 Thư ký Cơ học chất lỏng và chất khí Trường Đại học Phenikaa
4 GS.TSKH Nguyễn Đông Anh 1954 Thành viên Cơ học hệ nhiều vật Viện Cơ học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 GS.TS Hồ Phạm Huy Ánh 1960 Thành viên Cơ học hệ nhiều vật Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6 PGS.TSKH Phạm Đức Chính 1958 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Viện Cơ học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 GS.TS Lê Minh Quý 1973 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Đại học Bách khoa Hà Nội
8 PGS.TS Nguyễn Thời Trung 1976 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Văn Lang
9 PGS.TS Hoàng Văn Tùng 1981 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Kiến trúc