Danh sách Hội đồng khoa học ngành Cơ học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CƠ HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng 1975 Chủ tịch Cơ học hệ nhiều vật Trường Đại học Việt Đức
2 PGS.TS Phạm Hồng Phúc 1970 Phó chủ tịch Cơ học định hướng ứng dụng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
3 PGS.TS Nguyễn Trung Kiên 1978 Thư ký Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
4 PGS.TS Lại Ngọc Anh 1977 Thành viên Cơ học chất lỏng và chất khí Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
5 PGS.TS Hồ Phạm Huy Ánh 1960 Thành viên Cơ điện Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6 TS Trần Anh Bình 1981 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
7 PGS.TS Lê Văn Cảnh 1979 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng 1976 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
9 TS Lã Đức Việt 1980 Thành viên Cơ học định hướng ứng dụng Viện Cơ học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam