Danh sách Hội đồng khoa học ngành Hóa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH HÓA HỌC
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.VS Châu Văn Minh 1961 Chủ tịch Hóa học hữu cơ Viện Hóa sinh biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Hải Nam 1972 Phó Chủ tịch Hóa học hữu cơ Trường Đại học Dược Hà Nội
3 PGS.TS Từ Bình Minh 1972 Thư ký Hóa học phân tích Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
4 PGS.TS Huỳnh Đăng Chính 1972 Thành viên Hóa học vô cơ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
5 TS. Hoàng Mai Hà 1980 Thành viên Hóa học cao phân tử Viện Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 GS.TS Trần Đại Lâm 1971 Thành viên Hóa học vô cơ Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 PGS.TS Huỳnh Kim Lâm 1977 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 GS.TS Dương Tuấn Quang 1970 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
9 PGS.TS Võ Viễn 1962 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn