Danh sách Hội đồng khoa học ngành Hóa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH HÓA HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Châu Văn Minh 1961 Chủ tịch Hóa học các hợp chất thiên nhiên Viện Hóa sinh biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Văn Tuyến 1961 Phó Chủ tịch Hóa học hữu cơ Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 PGS.TS Từ Bình Minh 1972 Thư ký Hóa học phân tích Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
4 GS.TS Thái Hoàng 1958 Thành viên Hóa học cao phân tử Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 PGS.TS Phạm Cẩm Nam 1966 Thành viên Hóa lý thuyết Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
6 GS.TS Phan Thanh Sơn Nam 1977 Thành viên Hóa học hữu cơ Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 PGS.TS Trần Đại Lâm 1971 Thành viên Hóa học vô cơ Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Huỳnh Kim Lâm 1977 Thành viên Hóa lý thuyết Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9 PGS.TS Võ Viễn 1962 Thành viên Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn