Danh sách Hội đồng khoa học ngành Hóa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH HÓA HỌC
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Văn Tuyến 1961 Chủ tịch  Hóa học hữu cơ Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Hải Nam 1972 Phó Chủ tịch Hóa học hữu cơ Trường Đại học Dược Hà Nội
3 PGS.TS Trần Mạnh Trí 1981 Thư ký khoa học  Hóa học hữu cơ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
4 PGS.TS Huỳnh Đăng Chính 1972 Thành viên Hóa học vô cơ Đại học Bách khoa Hà Nội
5 PGS.TS Phan Văn Kiệm 1962 Thành viên Hóa học hữu cơ Viện Hóa sinh biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 GS.TS Trần Đại Lâm 1971 Thành viên Hóa học vô cơ Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 PGS.TS Huỳnh Kim Lâm 1977 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu 1982 Thành viên Hóa học cao phân tử Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9 PGS.TS Võ Viễn 1962 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn