Danh sách Hội đồng khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH SINH HỌC – NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Đoàn Như Hải 1971 Chủ tịch Sinh thái học, Bảo tồn và Phát triển tài nguyên sinh học rừng và biển Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Huy Hoàng 1973 Phó Chủ tịch Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 PGS.TS Trần Đăng Khánh 1977 Thư ký Thực vật học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật Viện Di truyền Nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
4 GS.TS Dương Tấn Nhựt 1967 Thành viên Sinh học tế bào, Sinh học phát triển, Di truyền học Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 PGS.TS Lê Minh Hoàng 1981 Thành viên Động vật học, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản Trường Đại học Nha Trang
6 PGS.TS Phạm Văn Hùng 1974 Thành viên  Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 PGS.TS Ngô Đại Nghiệp 1975 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 PGS.TS Đồng Văn Quyền 1975 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 TS Lưu Hồng Trường 1974 Thành viên Thực vật học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật Viện Sinh thái học Miền Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam