Danh sách Hội đồng khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH SINH HỌC – NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Lê Thanh Hòa 1954 Chủ tịch Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc 1962 Phó Chủ tịch Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
3 TS Nguyễn Quảng Trường 1975 Thư ký Động vật học, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 TS Lê Tiến Dũng 1975 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Công ty TNHH DEKALB Việt Nam
5 TS Đỗ Ngọc Đài 1982 Thành viên Thực vật học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
6 PGS.TS Phạm Văn Hùng 1974 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 PGS.TS Lê Mai Hương 1958 Thành viên Hóa học các hợp chất thiên nhiên Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Ngô Đại Nghiệp 1975 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9 GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm 1956 Thành viên Sinh thái học, Bảo tồn và Phát triển tài nguyên sinh học rừng và biển Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam