Danh sách Hội đồng khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH SINH HỌC – NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Phan Tuấn Nghĩa 1959 Chủ tịch Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc 1962 Phó Chủ tịch Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
3 PGS.TS Nguyễn Quảng Trường 1975 Thư ký Động vật học, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 GS.TS Đoàn Như Hải 1971 Thành viên Sinh thái học, Bảo tồn và Phát triển tài nguyên sinh học rừng và biển Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng 1973 Thành viên Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 PGS.TS Trần Đăng Khánh 1977 Thành viên Thực vật học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật Viện Di truyền Nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
7 GS.TS Dương Tấn Nhựt 1967 Thành viên Sinh học tế bào, Sinh học phát triển, Di truyền học Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Đồng Văn Quyền 1975 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch học Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 TS Lưu Hồng Trường 1974 Thành viên Thực vật học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật Viện Sinh thái học Miền Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam