Danh sách Hội đồng khoa học ngành Y sinh – Dược học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH Y SINH – DƯỢC HỌC
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Đặng Đức Anh 1964 Chủ tịch Vi sinh vật y học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế
2 PGS.TS Lê Hữu Song 1970 Phó Chủ tịch Công nghệ sinh học trong y – dược; Vi sinh vật y học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Bộ Quốc phòng
3 PGS.TS Phương Thiện Thương 1976 Thư ký Dược học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc – Bộ Khoa học và Công nghệ
4 PGS.TS Ngô Thị Hoa 1973 Thành viên Vi sinh vật y học  Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, TP. Hồ Chí Minh
5 PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng 1976 Thành viên Công nghệ sinh học trong y – dược Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6 GS.TS Nguyễn Thị Hoài 1977 Thành viên Y sinh học, Dược học, Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế
7 TS Trần Mạnh Hùng 1980 Thành viên Dược học Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng
8 PGS.TS Trần Phương Thảo 1985 Thành viên Y sinh học, Dược học, Y học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà Nội
9 TS Hoàng Văn Tổng 1982 Thành viên Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng