Danh sách Hội đồng khoa học ngành Y sinh – Dược học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH Y SINH – DƯỢC HỌC
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Đặng Đức Anh 1964 Chủ tịch Vi sinh vật y học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
2 PGS.TS Nguyễn Vũ Trung 1972 Phó Chủ tịch Vi sinh vật y học Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
3 PGS.TS Phương Thiện Thương 1976 Thư ký Dược học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc
4 PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh 1976 Thành viên Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
5 PGS.TS Ngô Thị Hoa 1973 Thành viên Vi sinh vật y học  Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford, TP. HCM
6 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài 1977 Thành viên Y sinh học, Dược học, Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế
7 TS Trần Mạnh Hùng 1980 Thành viên Dược học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 PGS.TS Thái Khắc Minh 1977 Thành viên Dược học Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
9 TS Hoàng Văn Tổng 1982 Thành viên Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Học viện Quân y