Danh sách Hội đồng khoa học ngành Y sinh – Dược học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH Y SINH – DƯỢC HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 PGS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn 1968 Chủ tịch Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Học viện Quân y
2 PGS.TS Nguyễn Vũ Trung 1972 Phó chủ tịch Vi sinh vật học Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
3 PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh 1976 Thư ký Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –
Đại học Quốc gia Hà Nội
4 PGS.TS Ngô Thị Hoa 1973 Thành viên Vi sinh vật y học Trung tâm Y học nhiệt Đới –
Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford, TP Hồ Chí Minh
5 PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng 1976 Thành viên Công nghệ sinh học trong y – dược Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học –
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6 TS. Trần Mạnh Hùng 1980 Thành viên Dược học Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng
7 PGS.TS Thái Khắc Minh 1977 Thành viên Dược học Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
8 PGS.TS Lê Hữu Song 1970 Thành viên Công nghệ sinh học trong y – dược Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
9 GS.TS Tạ Thành Văn 1964 Thành viên Hóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học Trường Đại học Y Hà Nội