Danh sách Hội đồng khoa học ngành Y sinh – Dược học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH Y SINH – DƯỢC HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên