Danh sách hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và máy tính

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Trần Xuân Nam 1971 Chủ tịch Hệ thống mạng Học viện Kỹ thuật Quân sự – Bộ Quốc phòng
2 PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình 1975 Phó Chủ tịch Khoa học máy tính Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông –  Đại học Bách khoa Hà Nội
3 PGS. TS Nguyễn Tấn Hưng 1980 Thư ký khoa học Các hệ thống thông tin Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến – Đại học Đà Nẵng
4 GS.TSKH Đinh Dũng 1951 Thành viên Khoa học máy tính Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
5 GS.TS Dương Quang Trung 1979 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Queen’s Belfast
6 PGS.TS Quản Thành Thơ 1976 Thành viên Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 PGS.TS Trần Đức Tân 1980 Thành viên Hệ thống mạng Trường Đại học Phenikaa
8 PGS.TS Võ Đình Bảy 1974 Thành viên Trí tuệ nhân tạo và phát hiện tri thức Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
9 PGS.TS Đặng Thế Ngọc 1976 Thành viên Hệ thống mạng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông