Danh sách hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và máy tính

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TSKH Hồ Tú Bảo 1952 Chủ tịch Trí tuệ nhân tạo và phát hiện tri thức Viện John von Neumann – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2 GS.TS Trần Xuân Nam 1971 Phó Chủ tịch Hệ thống mạng Học viện Kỹ thuật Quân sự
3 PGS.TS Hồ Văn Khương 1977 Thư ký Các hệ thống thông tin Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
4 PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình 1975 Thành viên Khoa học máy tính Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
5 PGS.TS Lê Anh Cường 1976 Thành viên Khoa học máy tính Trường Đại học Tôn Đức Thắng
6 GS.TSKH Đinh Dũng 1951 Thành viên Khoa học máy tính Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
7 PGS. TS Nguyễn Tấn Hưng 1980 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
8 TS Dương Quang Trung 1979 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Queen’s Belfast
9 PGS.TS Lê Sỹ Vinh 1980 Thành viên Khoa học máy tính Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội