Danh sách hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và máy tính

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TSKH Hồ Tú Bảo 1952 Chủ tịch Trí tuệ nhân tạo và phát hiện tri thức Viện John von Neumann –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2 PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo 1979 Phó Chủ tịch Hệ thống mạng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh
3 PGS.TS Hồ Văn Khương 1977 Thư ký Các hệ thống thông tin Trường Đại học Bách khoa –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
4 PGS.TS Lê Hoài Bắc 1963 Thành viên Trí tuệ nhân tạo và phát hiện tri thức Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
5 TS Nguyễn Tấn Hưng 1980 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Bách khoa –
Đại học Đà Nẵng
6 PGS.TS Bùi Thu Lâm 1975 Thành viên Khoa học Thông tin và máy tính Học viện Kỹ thuật Quân sự
7 PGS.TS Hoàng Mạnh Thắng 1975 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
8 TS Dương Quang Trung 1979 Thành viên Khoa học máy tính Trường Đại học Queen’s Belfast
9 PGS.TS Lê Sỹ Vinh 1980 Thành viên Khoa học máy tính Trường Đại học Công nghệ –
Đại học Quốc gia Hà Nội