Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học trái đất – Khoa học biển

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT – KHOA HỌC BIỂN
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 PGS.TS Ngô Đức Thành 1979 Chủ tịch Khí tượng, thủy văn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 PGS.TS Nguyễn Văn Lập 1959 Phó Chủ tịch Tiến hóa bồn trầm tích Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 GS.TS Nguyễn Ngọc Minh 1979 Thư ký Thổ nhưỡng và môi trường đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
4 GS.TS Trần Thanh Hải 1965 Thành viên Địa động lực Trường Đại học Mỏ – Địa chất
5 PGS.TS Lê Thị Phương Quỳnh 1976 Thành viên Hóa học phân tích Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 PGS.TS Bùi Xuân Thành 1978 Thành viên Công nghệ Môi trường Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 PGS.TS Phạm Trung Hiếu 1978 Thành viên Thạch luận – Sinh khoáng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 PGS.TS. Nguyễn Như Trung 1963 Thành viên Vật lý Địa cầu Viện Địa chất và Địa vật lý biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 TS. Bùi Việt Dũng 1979 Thành viên Tiến hóa bồn trầm tích Viện Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam