Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học trái đất

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Trần Thanh Hải 1965 Chủ tịch Địa động lực Trường Đại học Mỏ – Địa chất
2 PGS.TS Trần Tuấn Anh 1973 Phó Chủ tịch Sinh khoáng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh 1979 Thư ký Thổ nhưỡng và môi trường đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
4 TS. Lê Huy Minh 1958 Thành viên Vật lý địa cầu Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
5 PGS.TS Lê Thị Phương Quỳnh 1976 Thành viên Hóa học phân tích Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 PGS.TS Hoàng Văn Long 1972 Thành viên Tiến hóa bồn trầm tích Viện Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
7 PGS.TS Ngô Đức Thành 1979 Thành viên Khí tượng, thủy văn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Bùi Xuân Thành 1978 Thành viên Khác Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
9 GS.TS Phan Trọng Trịnh 1956 Thành viên Địa động lực Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam