Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học trái đất

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Phan Văn Tân 1955 Chủ tịch Khí tượng, thủy văn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 PGS.TS Trần Thanh Hải 1965 Phó Chủ tịch Địa chất kiến tạo Trường Đại học Mỏ – Địa chất
3 PGS.TS Hoàng Văn Long 1972 Thư ký Địa chất tiến hóa bồn trầm tích Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
4 PGS.TS Trần Tuấn Anh 1973 Thành viên Địa chất sinh khoáng Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 TS Lê Huy Minh 1958 Thành viên Vật lý địa cầu Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 PGS.TS Nguyễn Văn Lập 1959 Thành viên Địa chất tiến hóa bồn trầm tích Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 TS Lê Thị Phương Quỳnh 1976 Thành viên Hóa học phân tích Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Bùi Xuân Thành 1978 Thành viên Công nghệ môi trường Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9 GS.TS Phan Trọng Trịnh 1956 Thành viên Địa chất kiến tạo Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam