Danh sách Hội đồng khoa học ngành Vật lý

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Hữu Đức 1958 Chủ tịch Vật lý chất rắn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 GS.TSKH Lê Văn Hoàng 1962 Phó Chủ tịch Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
3 GS.TS Phan Bách Thắng 1979 Thư ký khoa học Vật lý chất rắn Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
4 GS.TS Vũ Đình Lãm 1973 Thành viên Vật lý chất rắn Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
5 GS.TS. Nguyễn Đức Hoà 1978 Thành viên Vật lý chất rắn Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu –
Đại học Bách khoa Hà Nội
6 PGS.TS Trần Minh Tiến 1968 Thành viên Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Viện Vật lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 PGS.TS Phạm Ngọc Điệp 1981 Thành viên Vật lý thiên văn và Vũ trụ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Ngô Quang Minh 1977 Thành viên Quang học và Quang phổ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 PGS.TS Nguyễn Quang Hưng 1980 Thành viên Vật lý hạt nhân Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng – Trường Đại học Duy Tân