Danh sách Hội đồng khoa học ngành Vật lý

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Hữu Đức 1958 Chủ tịch Vật lý chất rắn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 GS.TS Nguyễn Quang Liêm 1959 Phó Chủ tịch Quang học và Quang phổ Viện Khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 PGS.TS Lục Huy Hoàng 1972 Thư ký Vật lý chất rắn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4 PGS.TS Nguyễn Bá Ân 1950 Thành viên Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Viện Toán học và Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Thăng Long
5 PGS.TS. Phùng Văn Đồng 1981 Thành viên Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Trường Đại học Phenikaa
6 GS.TS. Nguyễn Đức Hoà 1978 Thành viên Vật lý chất rắn Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
7 PGS.TS Nguyễn Quang Hưng 1980 Thành viên Vật lý hạt nhân Trường Đại học Duy Tân
8 GS.TS Vũ Đình Lãm 1973 Thành viên Vật lý chất rắn Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 PGS.TS Phan Bách Thắng 1979 Thành viên Vật lý chất rắn Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh