Danh sách Hội đồng khoa học ngành Vật lý

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Đức Chiến 1951 Chủ tịch Vật lý chất rắn Viện Vật lý Kỹ thuật – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2 GS.TSKH Lê Văn Hoàng 1962 Phó Chủ tịch Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
3 PGS.TS Lục Huy Hoàng 1972 Thư ký Vật lý chất rắn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4 GS.TS Nguyễn Quang Liêm 1959 Thành viên Quang học và Quang phổ Viện Khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 GS.TS Nguyễn Văn Hiếu 1972 Thành viên Vật lý chất rắn Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
6 PGS.TS Phan Bách Thắng 1979 Thành viên Vật lý chất rắn Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 TS Phùng Văn Đồng 1981 Thành viên Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 TS Lê Quang Khải 1983 Thành viên Quang học và Quang phổ Trường Đại học Tôn Đức Thắng
9 PGS.TS Nguyễn Quang Hưng 1980 Thành viên Vật lý hạt nhân Trường Đại học Duy Tân