HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: SỬ HỌC, KHẢO CỔ HỌC, DÂN TỘC HỌC

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh 1973 Lịch sử Thế giới Chủ tịch Học viện Ngoại giao
2 GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung 1959 Khảo cổ học Phó Chủ tịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 TS. Lê Thị Hằng Nga 1980 Lịch sử Thế giới Thư ký

Khoa học

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
4 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình 1975 Dân tộc học Thành viên Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1984 Lịch sử Việt Nam Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 TS. Trần Thị Phương Hoa 1967 Lịch sử Việt Nam Thành viên Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
7 TS. Vũ Đường Luân 1982 Lịch sử Thế giới Thành viên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội
8 GS.TS Võ Văn Sen 1958 Lịch sử Việt Nam Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
9 GS.TS Hoàng Anh Tuấn 1976 Lịch sử Việt Nam Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội