HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: SỬ HỌC, KHẢO CỔ HỌC, DÂN TỘC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 PGS.TS

Hoàng Anh Tuấn

1976 Lịch sử Việt Nam Chủ tịch Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 PGS.TS

Bùi Chí Hoàng

1955 Khảo cổ học và tiền sử Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3 PGS.TS

Nguyễn Thị Hạnh

1973 Lịch sử Thư ký KH Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao
4 TS.

Nguyễn Thị Thanh Bình

1975 Dân tộc học Thành viên Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5 GS.TS

Lâm Thị Mỹ Dung

1959 Khảo cổ học và tiền sử Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6 PGS.TS

Nguyễn Ngọc Hà

1971 Lịch sử Việt Nam Thành viên Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
7 TS.

Trần Thị Phương Hoa

1967 Lịch sử Thành viên Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
8 PGS.TS

Nguyễn Văn Minh

1969 Dân tộc học Thành viên Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
9 GS.TS

Võ Văn Sen

1958 Lịch sử Việt Nam Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh