HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: SỬ HỌC, KHẢO CỔ HỌC, DÂN TỘC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Phan Huy Lê GS Chủ tịch  Hội Khoa học Lịch Sử Việt Nam
2 Vũ Minh Giang GS.TSKH Phó chủ tịch Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Hoàng Anh Tuấn PGS.TS Thư ký khoa học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Trần Đức Cường PGS.TS Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
5 Lâm Thị Mỹ Dung PGS.TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
6 Bùi Chí Hoàng PGS. TS Thành viên Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
7 Ngô Văn Lệ GS.TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Văn Minh PGS.TS Thành viên Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
9 Ngô Minh Oanh PGS.TS Thành viên Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh