HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Tâm lý học, Giáo dục học:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Vũ Dũng GS.TS Chủ tịch Viện Tâm lý học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2 Nguyễn Hữu Châu GS.TS Phó chủ tịch Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Đặng Hoàng Minh PGS.TS Thư ký khoa học Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Trần Dũng TS Thành viên Trường Đại học  Sư phạm – Đại học Huế
5 Trương Thị Khánh Hà PGS.TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
6 Phạm Hồng Quang PGS.TS Thành viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
7 Huỳnh Văn Sơn PGS.TS Thành viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
8 Trần Quốc Thành PGS.TS Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
9 Nguyễn Thị Hoàng Yến GS.TS Thành viên Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt –
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội