HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Tâm lý học, Giáo dục học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 PGS.TS

Đặng Hoàng Minh

1979 Tâm lý học chuyên ngành Chủ tịch Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội
2 GS.TS

Nguyễn Thị Hoàng Yến

1960 Khoa học giáo dục học nói chung Phó Chủ tịch Học viện quản lý giáo dục
3 TS.

Ngô Vũ Thu Hằng

1981 Khoa học giáo dục học nói chung Thư ký KH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4 TS.

Trần Dũng

1981 Khoa học giáo dục học nói chung Thành viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
5 PGS.TS

Trương Thị Khánh Hà

1967 Tâm lý học nói chung Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6 GS.TS

Phạm Hồng Quang

1964 Khoa học giáo dục học nói chung Thành viên Đại học Thái Nguyên
7 PGS.TS

Nguyễn Đức Sơn

1970 Tâm lý chuyên ngành Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
8 PGS.TS

Huỳnh Văn Sơn

1976 Tâm lý học nói chung Thành viên Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
9 TS.

Trương Đình Thăng

1975 Khoa học giáo dục học nói chung Thành viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị