HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Tâm lý học, Giáo dục học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS Huỳnh Văn Sơn 1976 Tâm lý học giáo dục Chủ tịch Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến 1960 Giáo dục đặc biệt Phó Chủ tịch Học viện Quản lý Giáo dục
3 TS. Ngô Vũ Thu Hằng 1981 Lí luận và lịch sử giáo dục học Thư ký

Khoa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4 TS. Phạm Thị Bền 1979 Khoa học giáo dục nói chung Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5 TS. Trần Dũng 1981 Tâm lý học và Khoa học giáo dục Thành viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
6 PGS.TS Trương Thị Khánh Hà 1967 Tâm lý học phát triển và Tâm lý học tích cực Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7 PGS.TS Đặng Hoàng Minh 1979 Tâm lý học xã hội phát triển Thành viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
8 TS. Trương Đình Thăng 1975 Lãnh đạo và quản lý giáo dục Thành viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
9 PGS.TS Nguyễn Tiến Trung 1981 Lí luận và phương pháp dạy học Thành viên Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo