HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC, TÔN GIÁO HỌC, XÃ HỘI HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Hữu Minh 1957 Xã hội học chuyên đề Chủ tịch Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
2 PGS.TS Nguyễn Tài Đông 1974 Triết học Phó Chủ tịch Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3 TS. Bùi Hải Thiêm 1980 Chính sách công và phân tích chính trị Thư ký

Khoa học

Học viện Ngoại giao
4 PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh 1976 Xã hội học nói chung Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
5 TS. Hoàng Văn Chung 1976 Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác Thành viên Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
6 PGS.TS Hoàng Hải Hà 1984 Khoa học Chính trị Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7 PGS.TS Lê Thị Hoa Sen 1974 Xã hội học chuyên đề Thành viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
8 PGS.TS Nguyễn Đức Vinh 1964 Xã hội học nói chung Thành viên Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
9 TS. Võ Xuân Vinh 1980 Khu vực học, Quốc tế học Thành viên Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam