HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC, TÔN GIÁO HỌC, XÃ HỘI HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Dân tộc học:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Lê Hữu Nghĩa GS.TS Chủ tịch Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2 Phạm Văn Đức PGS.TS Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
3 Trần Văn Kham TS Thư ký khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc Gia Hà Nội
4 Bùi Thế Cường GS. TS Thành viên Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
5 Phạm Hồng Dương PGS. TS Thành viên Viện nghiên cứu Tôn giáo –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
6 Đoàn Minh Huấn PGS.TS Thành viên Tạp chí cộng sản
7 Trần Khánh PGS. TS Thành viên Viện nghiên cứu Đông Nam Á –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
8 Nguyễn Hữu Minh PGS.TS Thành viên Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
9 Phạm Quang Minh PGS. TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội