HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC, TÔN GIÁO HỌC, XÃ HỘI HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS

Phạm Quang Minh

1962 Khoa học chính trị Chủ tịch Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 GS.TS

Nguyễn Hữu Minh

1957 Xã hội học chuyên đề Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3 TS.

Bùi Hải Thiêm

1980 Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị Thư ký KH Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
4 PGS.TS

Nguyễn Tuấn Anh

1976 Xã hội học nói chung Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
5 TS.

Hoàng Văn Chung

1976 Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác Thành viên Viện Nghiên cứu Tôn giáo,  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
6 PGS.TS

Nguyễn Tài Đông

1974 Triết học Thành viên Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
7 PGS.TS

Đoàn Minh Huấn

1971 Khoa học chính trị Thành viên Tạp chí Cộng sản
8 PGS.TS

Lê Thị Hoa Sen

1974 Xã hội học chuyên đề Thành viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9 PGS.TS

Nguyễn Đức Vinh

1964 Xã hội học nói chung Thành viên Viện Xã hội học,  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam