HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC, NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT, THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNGDanh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn hóa học, Nghiên cứu Nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Nguyễn Xuân Kính GS.TS Chủ tịch Viện Nghiên cứu Văn hóa –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2 Mai Quỳnh Nam PGS.TS Phó chủ tịch Viện Nghiên cứu con người –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
3 Đặng Thu Hương PGS.TS Thư ký khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Mai Ngọc Chừ GS.TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
5 Nguyễn Văn Dững PGS. TS Thành viên Học viện Báo chí Tuyên truyền
6 Nguyễn Thị Hiền PGS. TS Thành viên Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
7 Nguyễn Thị Mỹ Liêm PGS.TS Thành viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
8 Phạm Hồng Long TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Lê Hồng Lý GS.TS Thành viên Viện Nghiên cứu Văn hóa –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam