HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC, NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT, THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn hóa học, Nghiên cứu Nghệ thuật, Thông tin đại chúng và Truyền thông:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 PGS.TS Nguyễn Thị Hiền 1965 Nghiên cứu văn hóa nói chung Chủ tịch Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 TS. Trần Quang Diệu 1979 Thông tin đại chúng và truyền thông khác Phó Chủ tịch Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
3 TS. Nguyễn Thu Giang 1982 Thông tin đại chúng và truyền thông khác Thư ký

Khoa học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nôi
4 TS. Hoàng Cầm 1973 Nghiên cứu văn hóa nói chung Thành viên Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm 1972 Nghiên cứu văn hóa nói chung Thành viên Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
6 PGS.TS Nguyễn Văn Dững 1957 Báo chí và truyền thông đại chúng Thành viên Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
7 PGS.TS Đinh Hồng Hải 1970 Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nôi
8 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm 1964 Nghệ thuật trình diễn Thành viên Trường Đại học Sài Gòn
9 PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ 1978 Văn hóa học Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh