HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC, NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT, THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNGDanh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn hóa học, Nghiên cứu Nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông:
STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS

Lê Hồng Lý

1957 Nghệ thuật dân gian Chủ tịch Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
2 PGS.TS

Nguyễn Thị Hiền

1965 Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung Phó Chủ tịch Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
3 TS.

Phạm Hồng Long

1976 Môi trường và tài nguyên du lịch Thư ký KH Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
4 PGS.TS

Nguyễn Thị Phương Châm

1972 Khoa học và nhân văn khác; Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, các dân tộc ít người Thành viên Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5 TS.

Trần Quang Diệu

1979 Thông tin đại chúng và truyền thông khác Thành viên Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6 PGS.TS

Nguyễn Văn Dững

1957 Thông tin đại chúng và truyền thông văn hóa – xã hội Thành viên Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
7 PGS.TS

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

1964 Nghệ thuật trình diễn Thành viên Trường Đại học Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
8 PGS.TS

Mai Quỳnh Nam

1952 Thông tin đại chúng và truyền thông văn hóa – xã hội Thành viên Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
9 PGS.TS

Nguyễn Ngọc Thơ

1978 Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh