HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HỌC, NGÔN NGỮ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Phan Trọng Thưởng PGS.TS Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
2 Trần Ngọc Thêm GS.TS Phó chủ tịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3 Trần Trọng Dương TS Thư ký khoa học Viện Nghiên cứu Hán Nôm  –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
4 Lê Huy Bắc GS.TS Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5              Lê Giang PGS. TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6 Hồ Thế Hà PGS. TS Thành viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
7      Nguyễn Văn Hiệp GS.TS Thành viên Viện Ngôn ngữ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
8 Đỗ Việt Hùng GS.TS Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
9 Trần Nho Thìn PGS.TS Thành viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội