HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HỌC, NGÔN NGỮ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS Lê Huy Bắc 1968 Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung Chủ tịch Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2 PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường 1980 Nghiên cứu Ngôn ngữ Việt Nam Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 1984 Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung Thư ký

Khoa học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
4 TS. Phạm Phương Chi 1982 Nghiên cứu văn học Thành viên Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5 PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Chung 1978 Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 PGS.TS. Trần Trọng Dương 1980 Nghiên cứu Ngôn ngữ Việt Nam Thành viên Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
7 TS. Phạm Hiển 1976 Ngôn ngữ học ứng dụng Thành viên Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
8 PGS.TS Phùng Ngọc Kiên 1976 Nghiên cứu văn học Thành viên Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
9 TS. Phan Thị Huyền Trang 1985 Nghiên cứu chung về ngôn ngữ Thành viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội