HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HỌC, NGÔN NGỮ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS

Nguyễn Văn Hiệp

1964 Nghiên cứu chung về ngôn ngữ Chủ tịch Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
2 GS.TS

Lê Huy Bắc

1968 Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung Phó Chủ tịch Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3 TS.

Trần Trọng Dương

1980 Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam Thư ký KH Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
4 TS.

Phạm Phương Chi

1982 Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác Thành viên Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5 TS.

Nguyễn Tuấn Cường

1980 Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam Thành viên Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
6 PGS.TS

Lê Giang

1961 Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
7 TS.

Phạm Hiển

1976 Ngôn ngữ học ứng dụng Thành viên Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
8 TS.

Nguyễn Thị Kim Ngân

1984 Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung Thành viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
9 GS.TSKH

Trần Ngọc Thêm

1951 Nghiên cứu chung về ngôn ngữ; Lý luận văn hóa Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh