HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: KINH TẾ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Kinh tế học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 GS.TS. Lê Quốc Hội 1975 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học Chủ tịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2 TS. Trần Quang Tuyến 1973 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học Phó Chủ tịch Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 TS. Phạm Khánh Nam 1975 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học Thư ký

Khoa học

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
4 TS. Nguyễn Việt Cường 1976 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học Thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong
5 TS. Võ Hồng Đức 1976 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học Thành viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
6 TS. Lê Thái Hà 1988 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học Thành viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam
6 TS. Vương Quân Hoàng 1972 Kinh doanh và quản lý Thành viên Trường Đại học Phenikaa
7 TS. Vũ Văn Hưởng 1979 Kinh tế học và kinh doanh khác Thành viên Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
9 PGS.TS Đặng Tùng Lâm 1969 Kinh doanh và quản lý Thành viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng