HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: KINH TẾ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Kinh tế học:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Đỗ Hoài Nam GS.TS Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
2 Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS Phó chủ tịch Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Nguyễn Việt Cường TS Thư ký khoa học Viện Chính sách Công và Quản lý –
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
4 Nguyễn Thị Tuyết Mai PGS.TS Thành viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
5 Phạm Khánh Nam TS Thành viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
6 Bùi Tất Thắng PGS.TS Thành viên Viện Nghiên cứu chiến lược – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7 Nguyễn Quang Thuấn GS.TS Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
8 Trần Quang Tuyến TS Thành viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Võ Xuân Vinh PGS. TS Thành viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh