HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: KINH TẾ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Kinh tế học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 PGS.TS

Nguyễn Hồng Sơn

1964 Kinh tế học Chủ tịch Ban Kinh tế Trung ương
2 TS.

Nguyễn Việt Cường

1976 Kinh tế học Phó Chủ tịch Trường Đại học Kinh tế quốc dân
3 TS.

Phạm Khánh Nam

1975 Kinh tế học Thư ký KH Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
4 TS.

Vương Quân Hoàng

1972 Kinh doanh và quản lý Thành viên Trường Đại học Phenikaa
5 TS.

Vũ Văn Hưởng

1979 Kinh tế học và kinh doanh khác Thành viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
6 PGS.TS

Nguyễn Thị Tuyết Mai

1962 Kinh doanh và quản lý Thành viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân
7 PGS.TS

Nguyễn Thu Thủy

1975 Kinh doanh và quản lý; Kinh tế phát triển, tài chính, quản lý Thành viên Bộ Giáo dục và Đào tạo
8 TS.

Trần Quang Tuyến

1973 Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh Thành viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội
9 PGS.TS

Võ Xuân Vinh

1976 Kinh tế học và kinh doanh khác Thành viên Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh