HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: LUẬT HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Luật học:

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác
1 PGS.TS

Trần Văn Độ

1954 Luật học Chủ tịch Tòa án quân sự Trung ương
2 PGSTS

Nguyễn Đức Minh

1967 Luật học Phó Chủ tịch Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3 PGS.TS

Hoàng Văn Nghĩa

1972 Các vấn đề pháp luật khác Thư ký KH Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4 TS.

Nguyễn Bá Bình

1979 Luật học Thành viên Trường Đại học Luật Hà Nội
5 PGS.TS

Vũ Công Giao

1968 Luật học Thành viên Viện Chính sách công và Pháp luật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
6 GS.TS

Lê Hồng Hạnh

1953 Luật dân sự – Kinh tế Thành viên Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN
7 PGS.TS

Võ Trí Hảo

1977 Các vấn đề pháp luật khác Thành viên Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
8 TS.

Trần Kiên

1985 Luật học Thành viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
9 TS.

Phạm Trọng Nghĩa

1978 Luật học Thành viên Vụ Pháp luật, Văn Phòng Quốc hội