HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: LUẬT HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Luật học:

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Đào Trí Úc GS.TSKH Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng ngành Luật học, ĐHQG Hà Nội.
Chủ tịch HĐ Khoa học và Đào tạo, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội.
2 Trần Văn Độ PGS.TS Phó chủ tịch Tòa án Quân sự Trung ương
3 Hoàng Văn Nghĩa PGS.TS Thư ký khoa học Vụ hợp tác Quốc tế –
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4 Hoàng Xuân Châu TS Thành viên Trường Đại học Luật Hà Nội
5 Lê Hồng Hạnh GS.TS Thành viên Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh  tế ASEAN
6 Võ Trí Hảo PGS. TS Thành viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
7 Nguyễn Đức Minh PGS.TS Thành viên Viện Nhà nước và Pháp Luật –
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
8 Phạm Hồng Thái GS.TS Thành viên Chủ nhiệm Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Võ Khánh Vinh GS.TS Thành viên Học viện Khoa học xã hội –
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam