Quá trình phát triển

Lễ khai trương Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

2003 – 2007

 • Thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) theo Nghị định 122/2003/NĐ-CP
 • Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL), Cơ quan điều hành Quỹ
 • Ban hành quy định chế độ quản lý tài chính của Quỹ

2008 – 2010

 • Lễ khai trương Quỹ (26/2/2008)
 • Ban hành quy định tổ chức thực hiện đề tài, danh mục hướng Nghiên cứu cơ bản (NCCB), hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phương thức lập dự toán đề tài NCCB
 • Thành lập Hội đồng khoa học, triển khai chương trình NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT và KHXH&NV
 • Hỗ trợ dự án khuyến khích doanh nghiệp hoạt động KH&CN theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP
 • Triển khai hợp tác NAFOSTED – FWO (Bỉ)
 • Xây dựng trang Web, hệ thống quản lý trực tuyến OMS

2010 – 2013

 • Ban hành quy định về bảo lãnh vốn vay, cho vay của Quỹ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN đột xuất mới phát sinh
 • Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ
 • Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
 • Triển khai hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến chương trình NCCB KHXH&NV, hệ thống phản biện quốc tế chương trình NCCB KHTN&KT
 • Hỗ trợ chương trình sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm của Chính phủ
 • Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP

2014 – 2015

 • Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
 • Ban hành quy định về quản lý đề tài NCCB, nhiệm vụ KH&CN đột xuất, tiềm năng do Quỹ tài trợ, quản lý hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia do Quỹ hỗ trợ
 • Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu và các hội nghị tuyên truyền hằng năm về hoạt động Quỹ tại ba miền
 • Ký hợp tác NAFOSTED – NHMRC (Úc)

2016  2017

 • Ban hành quy định về tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu ứng dụng, cho vay
 • Tổ chức nhận hồ sơ, xem xét tài trợ hai đợt mỗi năm chương trình NCCB trong KHTN&KT và KHXH&NV
 • Ký hợp tác NAFOSTED- RCUK (Anh), triển khai hợp tác NAFOSTED – NHMRC, NAFOSTED – RCUK
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ qua các thời kỳ
Giai đoạn 2008 – 2014: Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến
Giai đoạn 2014 – nay:   Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh

Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ qua các thời kỳ
Giai đoạn 2007 – 2008: Ông Tô Đình Huyến
Giai đoạn 2008 – 2011: Ông Phan Hồng Sơn
Giai đoạn 2011 – nay:   Ông Đỗ Tiến Dũng