HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (119)

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ nhằm đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày 18 tháng 9 năm 1999, Chính phủ đã ra Nghị định số 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện …