Văn bản khác

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành  
1 NĐ 19/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP

15/3/2021 Tải về
2 NĐ 23/2014/NĐ-CP

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

03/04/2014 Tải về
3 40/2017/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

28/04/2017 Tải về
4 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015 Tải về
5 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

08/06/2015 Tải về
6 29/2013/QH13

Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội: Luật khoa học và công nghệ

05/08/2014 Tải về
7 102/2012/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

21/06/2012 Tải về
8 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

15/12/2010 Tải về
9 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 10/08/2018 Tải về 
10 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG (được sửa đổi, bổ sung bởi 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG)

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

05/12/2007 Tải về