Văn bản hết hiệu lực

Tên/Số/Ký hiệu Về việc/Trích yếu Ban hành Văn bản thay thế
31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

30/03/2016

Tải về

Quyết định 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Tải về

73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

19/05/2016

Tải về

95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016

24/6/2016

Tải về

QĐ 256/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Tải về

224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

08/11/2017

Tải về

 Quyết định 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Tải về

156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015

28/08/2015

Tải về

Quyết định 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Tải về

QĐ 32/QĐ-HĐQLQ Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro. 14/09/2012

Tải về

Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Tải về

QĐ 28/QĐ-HĐQLQ Quy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 05/10/2011

Tải về

 

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN

Tải về

Thông tư 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

05/12/2007

Tải về

Thông tư số 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

Tải về

QĐ 03/QĐ-HĐQL (15/06/2009) Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

04/10/2006

Tải về

Thông tư 09/2015/TT-BKHCN

Tải về

Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN Về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

04/10/2006

Tải về

Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC

Tải về

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ 28/11/2000

Tải về

QĐ 06/QĐ-HĐQLQ Hướng dẫn quy trình hỗ trợ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP 13/09/2010

Tải về

Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010

Tải về

Thông tư 40/2017/TT-BTC

Tải về

QĐ 03/2010/QĐ-HĐQLQ Về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội
do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

08/04/2010

Tải về

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Tải về

QĐ 04/QĐ-HĐQLQ

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hương ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

24/12/2008

Tải về

QĐ 256/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Tải về

QĐ 03/2008/QĐ-HĐQLQ

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

24/12/2008

Tải về

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Tải về

Nghị định 119/1999/NĐ-CP Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ 18/09/1999

Tải về

 

Nghị định 122/2003/NĐ-CP Về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

22/10/2003

Tải về

Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Tải về