Văn bản hết hiệu lực

STT Tên/Số/Ký hiệu Về việc/Trích yếu Ban hành Văn bản thay thế
1 QĐ 32/QĐ-HĐQLQ Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro. 14/09/2012

Tải về

Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Tải về

2 QĐ 28/QĐ-HĐQLQ Quy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 05/10/2011

Tải về

 

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN

Tải về

3 Thông tư 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

05/12/2007

Tải về

Thông tư số 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

Tải về

4 QĐ 03/QĐ-HĐQL (15/06/2009) Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

04/10/2006

Tải về

Thông tư 09/2015/TT-BKHCN

Tải về

5 Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN Về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

04/10/2006

Tải về

Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC

Tải về

6 Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ 28/11/2000

Tải về

7 QĐ 06/QĐ-HĐQLQ Hướng dẫn quy trình hỗ trợ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP 13/09/2010

Tải về

8 Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010

Tải về

Thông tư 40/2017/TT-BTC

Tải về

9 QĐ 03/2010/QĐ-HĐQLQ Về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội
do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

08/04/2010

Tải về

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Tải về

10 QĐ 03/2008/QĐ-HĐQLQ

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

24/12/2008

Tải về

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Tải về

11 Nghị định 119/1999/NĐ-CP Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ 18/09/1999

Tải về

 

12 Nghị định 122/2003/NĐ-CP Về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

22/10/2003

Tải về

Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Tải về