CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT BỈ

Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Flanders.

Theo các điều khoản đã ký kết, mỗi Quỹ sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác thuộc chương trình này.

Kinh phí tài trợ cho mỗi đề tài tối đa là 70,000 Euro/năm để chi trả nhân công lao đông khoa học, nguyên vật liệu và thiết bị (nhỏ) phục vụ nghiên cứu với thời gian thực hiện đề tài là hai năm.

Thông báo tài trợ và các mẫu đề xuất đề tài sẽ được công bố rộng rãi hai năm/lần trên trang web của Quỹ và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Thông báo tài trợ đề tài hợp tác song phương Việt Bỉ năm 2017