Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả đề tài NCCB trong KHXH&NV do Quỹ tài trợ (đề tài kết thúc tháng 11, 12/2019)

– Đối tượng: Hồ sơ đề tài đã hết hạn hợp đồng nghiên cứu (kể cả thời gian gia hạn, nếu có) tính đến tháng 11, 12/2019.

– Thành phần hồ sơ: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (Mẫu NCCB08); Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài (NCCB07); Phụ lục về kết quả công bố và các kết quả khác của đề tài.

– Hình thức gửi: 01 bản giấy (có chữ ký, dấu) và 01 bản điện tử.

+ Bản điện tử có thể lập qua hệ thống quản lý thông tin trực tuyến OMS của Quỹ, chủ nhiệm đề tài in bản điện tử từ hệ thống, xin xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì.

+ Hồ sơ bản giấy gửi về địa chỉ:

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Phòng 405, tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ghi rõ ngoài bì thư “Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài NCCB KHXH&NV, mã số…., ngành …”.

– Thời gian nộp hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN): trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo để các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ thực hiện theo quy định.

Việc không nghiệm thu đề tài theo quy định sẽ ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán tài chính, đánh giá kết quả thực hiện của đề tài, quyền lợi của chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì trong quá trình đăng ký đề tài tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tham khảo Điều 4, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)./.

Tin: Phòng KHTN&KT (Nguyễn Diệu Hương)

+100%- 🖶 In