Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, bắt đầu thực hiện từ năm 2016”

Ngày 17/10//2016, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) gồm 19 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Quyết định số 180/QĐ-HĐQL-NAFOSTED). Danh sách các đề tài phê duyệt kèm Quyết định được liệt kê dưới đây: STT Ngành/Liên ngành Số lượng đề tài được tài […]

Thông báo phê duyệt đợt 2 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015”

Ngày 06/5/2016, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 2) gồm 45 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2015 (Quyết định số 57/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 2) 1 […]

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015”

Ngày 30/12/2015, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 196 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2015 (Quyết định số 221/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 Toán học […]

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015

Ngày 30/12/2015, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 07 đề tài do Quỹ tài trợ năm 2015 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ (Quyết định số 221/QĐ-HĐQL-NAFOSTED). Danh mục các đề tài được phê duyệt Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên trong tháng […]

Kết quả tiếp nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV năm 2015

Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 30/10/2015, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài trợ nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015, kết quả tiếp nhận như sau: Tổng số 68 hồ sơ, trong đó: –   Ngành Tâm lý học: 02 hồ sơ –   Ngành Kinh tế và kinh doanh: 27 hồ sơ –   Ngành Khoa học giáo dục: 09 hồ sơ –   Ngành Xã […]

Danh sách đề tài Khoa học tự nhiên năm 2014 (Đợt II)

Ngày 9/3/2015, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 2) 33 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2014 (Quyết định số 31/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 2) 1 Toán học […]

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2014 (Đợt I)

Ngày 24/11/2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 197 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2014 (Quyết định số 122/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 Toán học […]

Danh mục 75 đề tài NCCB KHXH Quỹ tài trợ 2014

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 75 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2014 theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQL-NAFOSTED. Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: DANH […]

Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ NCCB trong KHTN năm 2014

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên năm 2014 với tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 508 hồ sơ, trong đó: Ngành Toán học: 60 hồ sơ Ngành Khoa học thông tin và máy tính: 50 hồ sơ Ngành Vật lý: 91 hồ sơ Ngành Hóa học: 90 hồ sơ Ngành Khoa học Trái […]

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2013 (đợt II)

Ngày 11/3/2014, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 2) gồm 30 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ thực hiện năm 2013 (Quyết định số 18/QĐ-HĐQL-NAFOSTED). Cơ quan Điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 3/2014) và thông báo tới […]

1 3 4 5 6 7 8