Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015

Ngày 30/12/2015, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 07 đề tài do Quỹ tài trợ năm 2015 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ (Quyết định số 221/QĐ-HĐQL-NAFOSTED).

Danh mục các đề tài được phê duyệt

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 1/2016. Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 2/2016).

Bài viết liên quan