Print This Post

Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ từ năm 2023

Ngày 25/7/2023, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã ký Quyết định số 24/QĐ-HĐQL-NAFOSTED  phê duyệt danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG được Quỹ tài trợ năm 2023.

Danh sách các đề tài được phê duyệt tại đây.

Cơ quan điều hành Quỹ hiện đang làm các thủ tục trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí cho đề tài thuộc Danh mục nêu trên. Sau khi danh mục kinh phí đề tài được phê duyệt, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng, dự kiến trong tháng 9/2023.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức KHCN được biết./.

Năm 2022, Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG đã tiếp nhận 15 hồ sơ do các nhà khoa học Việt Nam và Đức phối hợp chuẩn bị và đề xuất. Nội dung của các đề xuất trải rộng trên nhiều ngành khoa học khác nhau gồm Vật lý; Hóa học; Khoa học trái đất và môi trường; Y Sinh Dược học; Xã hội học.

Các hồ sơ đăng ký chương trình song phương NAFOSTED – DFG được hai bên đánh giá độc lập. Trong thời gian từ tháng 11 – 5/2023, các hồ sơ đã được NAFOSTED và DFG rà soát điều kiện, gửi đến các chuyên gia phản biện nhận xét và thực hiện đánh giá xét chọn. Các đề tài được tài trợ theo quy định phải được cả hai cơ quan NAFOSTED và DFG thống nhất phê duyệt tài trợ.

Tin: BP HTQT