Print This Post

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015”

Ngày 30/12/2015, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 196 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2015 (Quyết định số 221/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được
tài trợ (Đợt 1)
1 Toán học 13
2 KH Thông tin & Máy tính 11
3 Vật lý 63
4 Hóa học 22
5 Khoa học Trái đất 13
6 Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp 42
7 Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học 13
8 Cơ học 19

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 1-2/2016). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 2-3/2016).

Danh mục đề tài phê duyệt đợt 2 bao gồm các đề tài có chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ giai đoạn trước đây. Quá trình phê duyệt các đề tài này sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nghiệm thu, dự kiến công bố vào tháng 2-3/2016.

Tải danh sách các đề tài được phê duyệt tại đây.

Bài viết liên quan