Print This Post

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2022

Căn cứ Thông báo ngày 29/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/8/2022 của Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

STT Họ và tên Năm sinh Vị trí ứng tuyển Kết quả Lý do
1 Phan Thị Lan Anh 1990 Kế toán Đủ điều kiện  
2 Lê Ngọc Diệp 1985 Quản lý khoa học Đủ điều kiện  
3 Nguyễn Thị Thùy Dung 1994 Pháp chế Đủ điều kiện  
4 Phan Thị Duyên 1990 Quản lý khoa học Đủ điều kiện  
5 Nguyễn Thị Hà 1985 Quản lý khoa học Đủ điều kiện  
6 Đào Thị Thu Hiền 1979 Kế toán Đủ điều kiện  
7 Nguyễn Thị Thu Hoài 1981 Quản lý khoa học Không đủ điều kiện – Không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc
8 Lê Công Hùng 1986 Quản lý khoa học Đủ điều kiện  
9 Nguyễn Thanh Huyền 1998 Hợp tác quốc tế Đủ điều kiện  
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2000 Hợp tác quốc tế Đủ điều kiện  
11 Nguyễn Thị Thu Huyền 1992 Kế toán Đủ điều kiện  
12 Chử Hương Linh 1987 Kế toán Đủ điều kiện  
13 Phạm Đức Mạnh 1991 Công nghệ thông tin Đủ điều kiện  
14 Phạm Hữu Thành 1986 Công nghệ thông tin Đủ điều kiện  
15 Vũ Thị Thủy 1998 Pháp chế Đủ điều kiện  
16 Trần Thị Trinh 1996 Hợp tác quốc tế Không đủ điều kiện – Không đúng chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu;

– Không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc;

– Thiếu chứng nhận tin học

17 Trần Anh Tuấn 1978 Quản lý khoa học Đủ điều kiện  
18 Lê Minh Tuấn 1983 Công nghệ thông tin Đủ điều kiện  

Tin: BP TCCB