Print This Post

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tài trợ đề tài Đột xuất theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014

Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Đột xuất theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ năm 2016.

(Đối với các đề tài tiềm năng, do chưa hoàn thiện đầy đủ các văn bản pháp lý, nên sẽ được thông báo sau).  

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Liên tục, kể từ ngày thông báo trên website của Quỹ.

1. Mục tiêu tài trợ:
Tài trợ các hoạt động nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn.

2. Đối tượng tài trợ:
Các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

3. Yêu cầu đối với đề tài:
3.1. Thời gian xuất hiện của vấn đề không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Thời gian thực hiện đề tài không quá 18 tháng.
3.2. Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài được hoàn thành. Tổ chức ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra

4. Hồ sơ đăng ký tài trợ:

4.1. Hồ sơ đăng ký tài trợ, gồm:

a) Đơn đăng ký đề tài (mẫu ĐXTN-02).

b) Thuyết minh đề tài (mẫu ĐXTN-03).

c) Đề xuất/thuyết minh tóm tắt đề tài (mẫu ĐXTN-04).

d) Kê khai năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài (mẫu ĐXTN-05).

e) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên chủ chốt tham gia đề tài (mẫu ĐXTN-06).

f) Xác nhận phối hợp của các đơn vị phối hợp (mẫu ĐXTN-07).

g) Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả của đề tài (mẫu ĐXTN-08).

h) Văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí đối ứng để thực hiện đề tài.

i) Tài liệu bổ sung khác (nếu có).

Toàn bộ các biểu mẫu của hồ sơ đăng ký tài trợ (từ mẫu ĐXTN-01 đến ĐXTN-08) có thể tải từ website của Quỹ tại www.nafosted.gov.vn/

4.2. Hồ sơ hợp lệ để được đưa ra đánh giá phải đáp ứng yêu cầu:

Hồ sơ phải được điền đầy đủ thành phần, thông tin, chữ ký, dấu theo yêu cầu và gửi đến Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia dưới dạng Bản in (bản gốc, số lượng 01 bộ) và bản điện tử (soft copy ở dạng pdf không có mật khẩu bảo mật). Ngoài ra, đơn vị chủ trì phải nộp bản Word của thuyết minh và bản excel của dự toán kinh phí.

4.3. Chi tiết về hồ sơ đăng ký, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá xét chọn và quy trình tổ chức thực hiện được nêu tại Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Liên tục theo nguyên tắc “Hồ sơ nộp trước sẽ được xem xét trước”.

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài chuẩn bị trước Phiếu khai hồ sơ (mẫu ĐXTN-01), số lượng 2 bản, nộp cùng hồ sơ đăng ký đề tài. Quỹ sẽ kiểm tra, xác nhận và gửi lại 1 bản cho người nộp hồ sơ.

6. Địa chỉ nhận Hồ sơ: 

Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia.
Văn phòng Quỹ (Phòng 407), nhà 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39369503; Fax: (04) 39367751.
Email: nafosted@most.gov.vn;
Website: www.nafosted.gov.vn

7. Dự kiến mốc thời gian (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) như sau: 

7.1. Rà soát sơ bộ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

7.2. Tổ chức xét duyệt, công bố kết quả xem xét đề tài.

(Thời gian công bố kết quả xem xét tài trợ trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

7.3. Thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện và trình phê duyệt kinh phí hỗ trợ: 03 tuần.

7.4. Hoàn thiện hồ sơ đề tài, ký hợp đồng thực hiện: 03 tuần.

8. Các văn bản tham khảo liên quan

Để có thông tin hướng dẫn chi tiết, xin xem các văn bản sau đây:

8.1. Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

8.2. Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

8.3. Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

8.4. Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

8.5. Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.