Print This Post

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021 do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Ngày 03/12/2021, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021 do Quỹ tài trợ. Các đề tài được phê duyệt kinh phí đợt này nộp hồ sơ đăng ký từ tháng 1/2021 (thông báo tài trợ từ tháng 12/2020) và được phê duyệt tài trợ tháng 8/2021.

Tổng kinh phí NAFOSTED tài trợ cho 10 đề tài được phê duyệt đợt này là: 15.7 tỷ đồng (kinh phí trung bình là 1.57 tỷ đồng/đề tài). Về phía Thụy sỹ, SNSF tài trợ 2,5 triệu CHF (tương đương khoảng 65 tỷ đồng) cho 10 đề tài được tài trợ. Kinh phí đối với đề tài hợp tác song phương do Quỹ tài trợ tập trung vào các mục công lao động (phụ thuộc vào khối lượng công việc, sản phẩm của đề tài), chi phí vật tư, nguyên vật liệu (mua sắm nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu) và các hoạt động của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học, phân tích mẫu).

Cơ quan điều hành Quỹ đã gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng trong tháng 12/2021. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 12/2021.

Tin: BP HTQT (Phòng Kế hoạch – Tổng hợp)