Print This Post

Thông báo về việc điều chỉnh mẫu thuyết minh đề cương đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 02). Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/6/2023 (Thông tư tải tại đây).

Nội dung Thông tư 02 có một số điểm mới, trong đó hướng dẫn về cách xây dựng dự toán chi tiết thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở các quy định về chức danh hoặc nhóm chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hệ số lao động khoa học của các chức danh hoặc nhóm chức danh đối với từng nội dung, công việc nghiên cứu của đề tài.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã điều chỉnh mẫu thuyết minh đề cương trong hồ sơ đề nghị tài trợ đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2023, cập nhật theo các quy định mới (Mc 6. Kế hoạch triển khai trong TMĐC phần 1 và trang tính “Công lao động” đối với phần Dự toán kinh phí). Kính đề nghị các nhà khoa hoc sử dụng mẫu Thuyết minh đề cương mới để hoàn thiện hồ sơ đề nghị tài trợ.

Đối với các hồ sơ đã được nộp, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ hỗ trợ mở lại hệ thống OMS để các nhà khoa học cập nhật bản mềm và gửi lại hồ sơ bản cứng theo mẫu Thuyết minh đề cương mới tới Quỹ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ sẽ được điều chỉnh đến ngày 18/7/2023 (Thứ Ba)

Tải mẫu Thuyết minh đề cương tại đây

Hướng dẫn xây dựng dự toán Nhân công lao động khoa học

Bước 1: Điền định mức thù lao tháng của chủ nhiệm đề tài (DMCN) (tối đa 40 triệu đồng/tháng)

Bước 2: Điền nội dung, công việc tương ứng theo kế hoạch dự kiến trong phần 1 của TMĐC (cột 2)

Bước 3: Điền tên thành viên (cột 2), số tháng làm việc quy đổi của từng thành viên (cột 6) tương ứng theo kế hoạch dự kiến trong phần 1 của TMĐC.

Lưu ý:

Chủ nhiệm đề tài có thể thêm hoặc bớt dòng tuỳ theo số lượng thành viên tham gia nội dung nghiên cứu.

Sau khi điền các bước 1,2,3, tiền công lao động khoa học theo từng nội dung công việc sẽ được tính theo công thức và tự động kết nối sang sheet Tổng kinh phí yêu cầu Quỹ tài trợ tương ứng.