Print This Post

Tin về đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ đề tài NCCB trong khoa học xã hội và nhân văn năm 2013

Thực hiện kế hoạch triển khai chương trình tài trợ NCCB trong KHXH&NV bắt đầu tài trợ thực hiện từ năm 2014, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã đăng thông tin tiếp nhận hồ sơ trên trang web của Quỹ từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 và gửi thông báo tới các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học NH&NV trên toàn Quốc.

Kết quả đến hết ngày 12/9/2013, Quỹ đã tiếp nhận tổng số 151 hồ sơ của 84 tổ chức khoa học và công nghệ.
Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận theo các nhóm ngành, liên ngành cụ thể như sau:

– Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Chính trị học: 25 hồ sơ
– Kinh tế học: 39 hồ sơ
– Luật học: 07 hồ sơ
– Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học: 14 hồ sơ
– Khu vực học, Quốc tế học: 08 hồ sơ
– Tâm lý học, Giáo dục học: 30 hồ sơ
– Văn học, Ngôn ngữ học: 15 hồ sơ
– Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí – Truyền thông: 13 hồ sơ

Quỹ tiến hành rà soát điều kiện với các hồ sơ đến 30 tháng 9 năm 2013.Tổ chức đánh giá xét chọn trong tháng 10 năm 2013 và công bố kết quả xét chọn trong tháng 11 năm 2013.