Print This Post

Tin về đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ NCCB trong KHTN năm 2012


Ngày 25/4/2012, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012 với tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 386 hồ sơ, trong đó:

Ngành Toán học:                        20 hồ sơ

Ngành Tin học:                           42 hồ sơ

Ngành Vật lý:                               82 hồ sơ

Ngành Hóa học:                         77 hồ sơ

Ngành Khoa học Trái đất:        25 hồ sơ

Ngành Khoa học Sự sống:      104 hồ sơ

Ngành Cơ học:                           36 hồ sơ

Năm 2012, Quỹ đã cải tiến phương thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ thông qua hệ thống quản lý thông tin trực tuyến (OMS – Online Management System). Hệ thống này cho phép các chủ nhiệm đề tài có thể gửi bản mềm hồ sơ đề nghị tài trợ đến Quỹ, cập nhật lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên tham gia nghiên cứu, kiểm tra tình trạng đề tài trong quá trình tiếp nhận và xét chọn hồ sơ. Việc sử dụng hệ thống OMS còn là cơ sở để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của Quỹ.

Dự kiến, Quỹ sẽ tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ đề nghị tài trợ vào tháng 5-6/2012 và công bố kết quả xét chọn vào cuối tháng 7/2012.