Print This Post

Thông báo tình hình cấp kinh phí đối với các đề tài do Quỹ tài trợ (Quý 1-2/2021)

Trong Quý 1/2021, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã thực hiện cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, hỗ trợ, bao gồm các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT, KHXH&NV, nhiệm vụ KH&CN đột xuất, tiềm năng, nghiên cứu ứng dụng, đề tài thuộc chương trình hợp song phương và các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia với tổng kinh phí là trên 100 tỷ đồng được cấp cho Quỹ tháng 12/2020 (chi tiết xem thông báo tháng 12/2020).

Ngày 10/6/2021, Quỹ đã tiếp nhận Ngân sách nhà nước đợt 1/2021 216 tỷ đồng dành cho tài trợ, hỗ trợ. Dự kiến CQĐH Quỹ sẽ thực hiện cấp kinh phí đối một số nhóm đề tài được phê duyệt và ký hợp đồng vào cuối năm 2020 và các đề tài chưa được cấp kinh phí vào năm 2020 theo tiến độ (như trong thông báo tháng 12/2020), cụ thể như sau:

Chương trình tài trợ Số đề tài Kinh phí

(tỷ đồng)

Ghi chú
Nghiên cứu cơ bản trong KHTN 540 169,1 Kinh phí đợt 1 đề tài năm 2020 (hợp đồng ký tháng 10/2020) và kinh phí định kỳ, cuối kỳ các đề tài 2015-2019 (đánh giá năm 2020).
Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV đợt 2 2020 45 19,8 Hợp đồng ký tháng 11/2020
Nhiệm vụ đột xuất, NC ứng dụng 35 16,0 Hợp đồng ký tháng 11, 12/2020
Nghiên cứu song phương 24 9,1 Kinh phí đợt 1 Nafosted-FWO (hợp đồng ký tháng 1/2021) và kinh phí định kỳ, cuối kỳ đề tài hợp tác song phương (đánh giá năm 2020)
Hoạt động nâng cao năng lực KH&CN 20 2,0 Nghiên cứu sau tiến sỹ (hợp đồng ký năm tháng 12/2020)

Dự kiến thủ tục cấp kinh phí nêu trên sẽ thực hiện trong tháng 6-7/2021 (tiến độ phụ thuộc vào xử lý của KBNN). CQĐH Quỹ sẽ thông tin đối với các đề tài được cấp kinh phí (qua email) cho các chủ nhiệm đề tài để phối hợp, thực hiện.

Do hạn chế về ngân sách được cấp, các đề tài đã đánh giá định kỳ, đánh giá kết quả vào đầu năm 2021 sẽ chưa được cấp kinh phí đợt này. CQĐH Quỹ sẽ tiếp tục thông báo về việc cấp kinh phí đối với các đề tài trên sau khi có quyết định của các cơ quan quản lý (dự kiến vào tháng 7-8/2021).

Kính thông báo để các nhóm nghiên cứu, các tổ chức chủ trì được biết và chủ động tổ chức, thực hiện nghiên cứu.

Tin: Phòng Tài chính – Kế toán (Phan Thị Minh Nguyệt)