Chương trình tài trợ

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, tài trợ một số hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học theo Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT BỈ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết một thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Flanders.

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỘT XUẤT TIỀM NĂNG

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thực hiện tài trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có thể có tính rủi ro.

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY VỐN

Theo Quy định số 28/QĐ-HĐQLQ ngày 05/10/2011 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia triển khai chương trình cho vay vốn để thực hiện các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội do các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ nhằm đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày 18 tháng 9 năm 1999, Chính phủ đã ra Nghị định số 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện …