Print This Post

Danh sách đề tài khoa học xã hội và nhân văn 2011

STT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện (tháng)
 I. Triết học – Chính trị học – Tôn giáo học – Xã hội học (06 đề tài)
1 I1.1-2010.02 Xung đột xã hội: Nghiên cứu tích hợp lý thuyết và sự vận dụng trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay GS.TS
Trần Phúc Thăng
Viện Triết học
Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
24
2 I1.4-2010.01 Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XVIII PGS.TS
Trần Nguyên Việt
Viện Triết học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
3 I3.3-2010.10 Toàn cầu hoá và Bản sắc làng Việt ở  miền Bắc PGS.TS
Mai Văn Hai
Viện Xã hội học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
4 I3.3-2010.12 Sự hình thành và phát triển vốn xã hội ở Việt Nam PGS.TS
Nguyễn Quý Thanh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
24
5 I3.3-2010.08 Nghiên cứu tách biệt xã hội về kinh tế và các giải pháp giảm tách biệt xã hội đối với nông dân Việt nam TS
Mai Ngọc Anh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24
6 I4.4-2010.15 Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam PGS.TSKH
Phan Xuân Sơn
Viện Chính trị học
Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
18
 II. Kinh tế học (03 đề tài)
1 II4.5-2010.02 Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 hướng tới phát triển bền vững. PGS.TS
Trần Đình Thiên
Viện Kinh tế Việt Nam
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
18
2 II6.2-2010.07 Nhân khẩu học, tăng trưởng bền vững và chiến lược cho chính sách an sinh xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020 TS.
Nguyễn Thị Minh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24
3 II3.2-2010.06 Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu PGS.TS
Lưu Ngọc Trịnh
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
 III. Luật học (02 đề tài)
1 III2.2-2010.07 Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong phân chia các khoản thu nhập công TS
Nguyễn Đức Minh
Viện Nhà nước và pháp luật
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
2 III2.2-2010.09 Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực Nhà Nước TS
Trương Thị Hồng Hà
Viện Nhà nước và pháp luật
Học viện Chính trị-Hành chính
Quốc gia Hồ Chí Minh
24
 IV. Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học (06 đề tài)
1 IV6.0-2010.01 Quá trình hình thành đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia PGS.TS
Lê Trung Dũng
Viện Sử học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
2 IV1.2-2010.02 Mối quan hệ văn hoá Đông Sơn với các văn hoá thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc PGS.TS
Trình Năng Chung
Viện Khảo cổ học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
3 IV1.1-2010.03 Lịch và niên biểu lịch sử hai mươi mốt thế kỷ (I – XXI) PGS.TS
Lê Thành Lân
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 12
4 IV1.2-2010.08 Nghiên cứu văn hóa-xã hội Óc Eo – Phân tích từ các tư liệu khảo cổ học TS
Lê  Thị Liên
Viện Khảo cổ học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
5 IV1.3-2010.09 Nghiên cứu so sánh về văn hóa của người Thái, người Mường ở miền núi Thanh Hóa với văn hoá của người Thái, người Mường ở khu vực Tây Bắc nước ta TS
Mai Thị Hồng Hải
Trường Đại học Hồng Đức 24
6 IV1.3-2010.11 Nghiên cứu thực trạng biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Bắc Trung bộ Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị PGS.TS
Nguyễn Văn Mạnh
Trường Đại học Khoa học
Đại học Huế
24
 V. Khu vực học – Quốc tế học (05 đề tài)
1 V1.2-2010.01 Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc – tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á TS
Nguyễn Thị Thu Phương
Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
2 V1.2-2010.07 Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. PGS.TS
Đinh Công Tuấn
Viện Nghiên cứu Châu Âu
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
3 V2.1-2010.02 Các lý thuyết  quan hệ quốc tế đương đại PGS.TS
Hoàng Khắc Nam
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội 24
4 V2.1-2010.05 Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở Đông Nam Á và tác động của chúng đối với khu vực và Việt Nam thời kỳ hậu chiến tranh lạnh (từ 1991 đến 2010) PGS.TS
Trần Khánh
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
5 V3.2-2010.10 Nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng văn hóa tộc người và đa dạng tự nhiên vùng Trung Bộ phục vụ phát triển bền vững PGS.TS
Nguyễn Ngọc Khánh
Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
 VI. Tâm lý học – Giáo dục học (10 đề tài)
1 VI1.1-2010.01 Nghiên cứu tâm lý xã hội của cộng đồng cư dân nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa PGS.TS
Phan Thị Mai Hương
Viện Tâm lý học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
2 VI1.1-2010.02 Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp GS. TS
Trần Thị Minh Đức
Trung tâm Nghiên cứu về phụ nữ
Đại học Quốc gia Hà Nội
24
3 VI1.1-2010.04 Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay, đề xuất biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ TS
Nguyễn Thị Mai Lan
Học viện khoa học xã hội
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
4 VI1.5-2010.06 Nghiên cứu tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam PGS. TS
Phạm Thành Nghị
Viện Nghiên cứu con người
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
5 VI1.1-2010.09 Nghiên cứu động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của người lao động ở nước ta hiện nay và  một số nhân tố tác động PGS. TS
Lê Thị Thanh Hương
Viện Tâm lý học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
6 VI1.1-2010.10 Nghiên cứu một số khía cạnh tâm lý về bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay PGS. TS
Nguyễn Thị Thanh Bình
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24
7 VI2.2-2010.11 Đánh giá và phát triển năng lực toán học của học sinh Việt Nam PGS. TS
Trần Vui
Trường Đại học Sư phạm
Đại học Huế
24
8 VI2.1-2010.12 Nghiên cứu môi trường giáo dục và động lực giảng dạy của giảng viên PGS. TS
Phạm Hồng Quang
Trường Đại học Sư phạm
Đại học Thái Nguyên
24
9 VI1.1-2010.13 Đặc điểm tâm lý xã hội của nông dân Việt Nam trong  thời kỳ  đổi mới và hội nhập Quốc tế PGS. TS
Nguyễn Hữu Thụ
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
24
10 VI1.1-2010.14 Nghiên cứu sự  thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay GS. TS
Vũ Dũng
Viện Tâm lý học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
 VII. Văn học – Ngôn ngữ học (05 đề tài)
1 VII1.2-2010.04 Văn học Phật giáo Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và tư tưởng nghệ  thuật PGS. TS
Nguyễn Phạm Hùng
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
24
2 VII1.1-2010.05 Các khuynh hướng lý luận phê bình văn học Pháp thế kỷ XX GS. TS
Lộc Phương Thủy
Viện Văn học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
3 VII2.7-2010.07 Chữ Nôm trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam TS
Lã Minh Hằng
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
4 VII2.5-2010.06 Nghiên cứu các địa danh ở Nghệ Tĩnh GS. TS
Nguyễn Nhã Bản
Trường Đại học Vinh 24
5 VII2.9-2010.13 Thi luật lục bát trong truyện Kiều GS. TSKH
Lý Toàn Thắng
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
 VIII. Văn hóa – Nghiên cứu nghệ thuật – Báo chí – Truyền thông (03 đề tài)
1 VIII.1.2-2010.01 Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại TS
Đỗ Hồng Kỳ
Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
2 VIII.1.99-2010.02 Biến đổi đời sống tôn giáo tín ngưỡng của một số tộc người ở nông thôn miền núi Tây bắc Việt Nam hiện nay TS
Nguyễn Thị Yên
Viện Nghiên cứu Văn hóa
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24
3 VIII.1.3-2010.05 Văn hoá của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) TS
Nguyễn Thị Phương Châm
Viện Nghiên cứu Văn hóa
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
24

Bài viết liên quan