HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. Hội đồng khoa học được thành lập theo chuyên ngành khoa học hoặc liên ngành do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

  • Xác định các định hướng nghiên cứu cơ bản ưu tiên của Quỹ.
  • Xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản để Quỹ tài trợ.
  • Đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ.
  • Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Hội đồng khoa học có ít nhất 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên thường trực là chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký khoa học.

3. Thành viên thường trực Hội đồng khoa học có nhiệm kỳ 3 năm và tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tục; các thành viên khác của Hội đồng được mời theo các nhiệm vụ đánh giá đề tài của Quỹ.

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LĨNH VỰC KHTN&KT

NHIỆM KỲ 2019 – 2021

(Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)


Danh sách Hội đồng khoa học lĩnh vực KHTN&KT các nhiệm kỳ

Danh sách các Hội đồng khoa học KHTN&KT nhiệm kỳ 2017 – 2019 (Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)

Danh sách các Hội đồng khoa học KHTN&KT nhiệm kỳ 2015 – 2017 (Quyết định số 169/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)
     
Danh sách các Hội đồng khoa học KHTN&KT nhiệm kỳ 2009 – 2012 (theo quyết định số 04/QĐ-HĐQL Ngày 15 tháng 6 năm 2009 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự  nhiên).

Danh sách các Hội đồng khoa học KHTN&KT nhiệm kỳ 2012 – 2015 (theo quyết định số 26/QĐ-HĐQL Ngày 4 tháng 7 năm 2012 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự  nhiên).

 

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LĨNH VỰC KHXH&NV

NHIỆM KỲ 2019 – 2021

(Theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành trong Khoa học xã hội và nhân văn)

Danh sách Hội đồng khoa học lĩnh vực KHXH&NV các nhiệm kỳ 

Danh sách các Hội đồng khoa học Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016 – 2018 (theo quyết định số 96/QĐ-HĐQL-NAFOSTED Ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành trong Khoa học xã hội và nhân văn)

Danh sách các Hội đồng khoa học Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2010 – 2016 (theo quyết định số 09/QĐ-HĐQL Ngày 26 tháng 11 năm 2010 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong NCCB thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

NHIỆM KỲ 2020 – 2021

(Quyết định số 65/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 19 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí để lựa chọn chuyên gia đánh giá

  • Là nhà khoa học Việt Nam hoặc nước ngoài có chuyên môn trình độ cao (học vị tiến sỹ, chức danh phó giáo sư trở lên) và phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài được đánh giá.
  • Có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong 5 năm gần nhất, thể hiện qua các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế; trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.
  • Sẵn sàng tham gia công việc tư vấn với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan đến đề tài nghiên cứu cơ bản được đánh giá hoặc không có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả đánh giá.

2. Chuyên gia đánh giá có nhiệm vụ đánh giá, tư vấn cho Quỹ và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn đánh giá của mình.

3. Chuyên gia đánh giá là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

  • Trong trường hợp cần thiết, Quỹ mời nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm chuyên gia đánh giá độc lập hoặc tham gia hội đồng khoa học do Quỹ thành lập để đánh giá đề tài, tư vấn về các hoạt động của Quỹ.
  • Hội đồng khoa học giúp Quỹ trong việc giới thiệu, đề xuất các chuyên gia đánh giá người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có trình độ và chuyên môn phù hợp cho công việc tư vấn, đánh giá.

Quỹ có chế độ khuyến khích đối với chuyên gia đánh giá người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp tích cực đối với các hoạt động của Quỹ.