Thông báo phê duyệt đợt 2 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013”

Ngày 16/4/2013, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 2) 40 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2013 (Quyết định số 14/QĐ-HĐQLQ). Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 5/2013). Sau khi […]

Thông báo tài trợ các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Flanders (Bỉ) thực hiện từ 2013

1. Giới thiệu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết một thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ. Thời gian thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình này là hai năm.Thuyết minh đề cương nghiên cứu […]

Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên năm 2013

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, Quỹ thông báo kế hoạch tài trợ cho các đề tài năm 2013. 1. Mục tiêu tài trợ: Tạo điều kiện và xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có […]

Thông báo về việc phê duyệt danh mục đề tài NCCB trong KHXH&NV được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013

Ngày 24/12/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013 kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQLQ Danh mục các đề tài – Tải file

Thông báo nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO VAY VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia để thực hiện các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội do các tổ chức […]

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012”

Ngày 24/9/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 202 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 33/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 […]

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ theo NĐ 119/1999/NĐ-CP của CP thực hiện từ năm 2013

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ thực hiện từ năm 2013 Thời gian tiếp nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước ngày 30/11/2012. Các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ được xét chọn vào đợt sau. 1. Mục tiêu hỗ trợ kinh […]

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCCB trong KHXH&NV thực hiện từ năm 2012

Căn cứ ý kiến đánh giá của các chuyên gia, kết luận tư vấn của Hội đồng khoa học ngành, liên ngành và các quy định hiện hành, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã quyết định phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được tài trợ thực hiện từ năm 2012. (xem danh sách tại đây) Cơ quan điều hành Quỹ đã gửi thư thông […]

Thông báo phê duyệt đợt 2 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ” thực hiện từ năm 2012

Ngày 12/3/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt đợt 2 Danh mục 73 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 12/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Mã số Tên đề tài […]

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ đối với các đề tài NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2011

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã phê duyệt tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2011, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài […]

1 21 22 23 24 25